UMOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚCI INFORMACJI

Niniejsza Umowa o ochronie danych osobowych i poufności informacji (dalej - Umowa) została opracowana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Physicians Online", kod EDRPOU 44753976, jej podmioty stowarzyszone i/lub licencjobiorców (dalej - Administracja) zgodnie z obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy określa procedurę otrzymywania, gromadzenia, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania, zapewniającą ochronę danych i informacji będących danymi osobowymi, tajemnicą handlową lub informacjami poufnymi o Użytkowniku, tj. zdefiniowanymi przez Użytkownika jako dane osobowe /poufne lub podlegające odpowiedniej definicji zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (dalej łącznie - Dane).

Niniejsza umowa nie tworzy stosunku pośrednictwa, partnerstwa ani stosunku pracy między stronami i nie jest umową sprzedaży.

Korzystając z serwisu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej umowy oraz warunki umowy użytkownika (https://likarionline.com/) jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, z warunkami umowy użytkownika (w całości lub w części), użytkownik otrzymuje zakaz korzystania z serwisu.

Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację i przestrzeganie przez użytkownika niniejszej umowy w całości oraz potwierdza jego zgodę na poniższe warunki.

Treść
1. Terminy i definicje

2. Część wstępna

3. Zakres umowy

4. Prawa i obowiązki użytkownika

5. Przetwarzane dane

6. Wymagania dotyczące danych podawanych przez użytkownika

7. Nieujawnianie danych

8. Bezpieczeństwo danych

9. Tryb zbierania, przetwarzania, przechowywania, prawa dostępu, wprowadzania zmian i sprzeciwu

10. Dostęp do danych i prawo wyboru

11. Ważność umowy

 

 1. WARUNKI I DEFINICJE

1.1. Właścicielem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która określa cel przetwarzania danych osobowych, ustala skład tych danych i procedury ich przetwarzania, chyba że ustawodawstwo Ukrainy stanowi inaczej. W rozumieniu niniejszej Umowy Właścicielem danych osobowych jest Administracja i/lub Partnerzy.

1.2. Baza danych osobowych to nazwany zbiór uporządkowanych Danych Osobowych w postaci elektronicznej i/lub w postaci Zbioru Danych Osobowych. Administracja jest właścicielem własnej bazy danych osobowych „Baza danych osobowych „Użytkownicy”.

1.3. Sygnały nawigacyjne to graficzne pliki graficzne osadzone na stronie internetowej, które zazwyczaj służą do monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie w celu poprawy jakości usług oferowanych w Serwisie. Administracja wykorzystuje te sygnały nawigacyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawców w ramach reklamy online w Witrynie lub na stronach osób trzecich, aby (i) dowiedzieć się, czy Użytkownik, który zobaczył reklamę online, dokonuje rezerwacji; (ii) śledzenie konwersji w witrynach Partnerów; (iii) analizować cechy ruchu Użytkownika.

1.4. Strona internetowa to zbiór danych, informacji elektronicznych (cyfrowych), innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i/lub praw pokrewnych itp., połączonych ze sobą i uporządkowanych w ramach adresu strony internetowej i/lub konta Administracji jako właściciela strony internetowej, które są dostępne za pośrednictwem adresu internetowego. Serwis zawiera kod źródłowy, treść tekstową, obrazy, projekt, funkcjonalność zewnętrzną (front-end) i wewnętrzną (back-end), a także wszelkie przedmioty praw autorskich, które składają się na portal internetowy i zapewniają jego funkcjonowanie pod nazwą domeny (https://likarionline.com/), w tym jego wersje mobilne, aplikacje i inne aplikacje/oprogramowanie. Celem Witryny jest prowadzenie Rynku „Lekarze online” [zgodnie z definicją tego terminu poniżej];

1.5. Dane to zbiór Informacji Poufnych i Danych Osobowych Użytkowników, które są dobrowolnie przekazywane Administracji i/lub Partnerom i/lub Partnerom za pośrednictwem Administracji w procesie korzystania z Serwisu poprzez rejestrację przez odpowiedniego Użytkownika w Serwisie, jak w wyniku wypełnienia formularzy zamówienia Produktów, za zgodą Użytkownika (usługi) lub poprzez rejestrację w Serwisie za pośrednictwem swojego profilu w portalach społecznościowych. Autoryzacja Użytkownika dokonywana jest na jego żądanie i nie jest obowiązkowa.

1.6. Zgoda Użytkownika - dowolne dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli Użytkownika, dokonane poprzez złożenie oświadczenia lub wykazanie wyraźnych działań potwierdzających w celu potwierdzenia zgody (zezwolenia) na Przetwarzanie jego Danych i/lub wszelkich innych informacji przez Administrację, zgodnie z art. określony cel Przetwarzanie Wyrażenie zgody przez użytkownika (podmiotu danych osobowych) następuje poprzez naciśnięcie wirtualnego przycisku „Zgadzam się”.

1.7. Infoblok – wyodrębniona powierzchnia w Serwisie, przeznaczona do dystrybucji przez Partnerów Materiałów Informacyjnych oraz wszelkich innych informacji, prowadzących działalność w zakresie handlu elektronicznego i nieelektronicznego z wykorzystaniem Serwisu jako Rynku.

1.8. Materiały informacyjne to informacje o produktach (usługach), informacje referencyjne o aptekach i/lub sieciach aptecznych Ukrainy, szpitalach, lekarzach i innych placówkach medycznych, materiały reklamowe i wszelkie inne informacje/zdjęcia udostępniane w Witrynie (aktualności, materiały referencyjne, linki, narzędzia, programy, materiały sponsorowane, fora, mapy, informacje serwisowe).

1.9. Informacje o produktach (usługach) – niezbędne, dostępne, prawdziwe i aktualne informacje o produktach, które dają Użytkownikowi możliwość świadomego i świadomego wyboru, a mianowicie: nazwa, dostępność, cena i bilans ilościowy produktów, rekomendacje dotyczące korzystanie z Produktów na rzecz Konsumenta itp., o które świadczone jest w granicach art. 15 ustawy „O ochronie praw konsumentów”.

1.10. Informacje poufne – informacje o osobie fizycznej, a także informacje, do których dostęp jest ograniczony do osoby fizycznej lub prawnej, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych. Informacje poufne mogą być rozpowszechniane na wniosek (zgodę) osoby zainteresowanej w sposób przez nią określony, na warunkach przez nią określonych, a także w innych przypadkach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy.

1.11. Użytkownik to osoba prawna lub osoba fizyczna oficjalnie zarejestrowana w Serwisie i posiadająca własne Konto Użytkownika lub osoba, która przynajmniej raz odwiedziła Serwis. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik nabywa status Podmiotu danych osobowych oraz Konsumenta.

1.12. Marketplace – wymiana informacji pomiędzy Partnerami i Użytkownikami, która odbywa się za pomocą specjalistycznego Serwisu z wydzielonymi Infoblokami służącymi do świadczenia usług informacyjnych. Celem powstania i działania Giełdy „Lekarze Online” jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości otrzymania zdalnego (poprzez Internet) dostępu do Materiałów Informacyjnych, na odległość (poprzez Internet) formowania wiadomości elektronicznej o swoim ewentualnym zamiarze zakupu Produktów od Partnera. Materiały informacyjne są dystrybuowane przez nieograniczone grono Partnerów na Info-blokach;

1.13. Przetwarzanie - oznacza dowolną operację lub serię operacji na danych osobowych i/lub nieosobowych lub zestawach danych osobowych z wykorzystaniem lub bez użycia środków zautomatyzowanych, taką jak: zbieranie, rejestracja, przetwarzanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja wyszukiwania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez transmisję, dystrybucję lub dostarczanie w inny sposób, aranżację lub kombinację, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie przeprowadzane przez Administrację i/lub Partnerów.

1.14. Konto Użytkownika – sekcja Serwisu zawierająca dane rejestracyjne wprowadzone przez Użytkownika w Serwisie. W tej sekcji znajdują się informacje poufne i dane osobowe Użytkownika, poprzez wprowadzenie których Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie przez Administrację i/lub Partnerów.

1.15. Partnerzy - wszelkie osoby powiązane, osoby fizyczne lub prawne związane z Administracją stosunkiem umownym, w szczególności licencjobiorcy i wszystkie inne osoby, którym przyznano prawo ograniczonego dostępu do Serwisu poprzez Infobloki w celu rozpowszechniania i dostarczania informacji o usług i/lub Produktów Partnerów (w tym materiałów informacyjnych i komunikatów publikowanych w ich imieniu lub w ich interesie), a także otrzymywania wniosków o rezerwację lub zamówienie Produktów od Użytkowników. Partner może być właścicielem jednego lub kilku Infobloków w Serwisie.

1.16. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Identyfikacja osoby fizycznej odbywa się bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie takich identyfikatorów jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników decydujących o fizycznej fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej istoty takiej osoby fizycznej.

1.17. Produkty – wszelkie produkty (towary), prace lub usługi wytwarzane, wykonywane lub świadczone przez Partnerów na potrzeby Użytkowników, o których informacja jest rozpowszechniana za pomocą Serwisu jako Rynku.

1.18. Konsument lub osoba prawna – osoba fizyczna, która nabywa, zamawia, używa lub zamierza nabyć lub zamówić Produkty za pomocą Serwisu jako Rynku dla potrzeb osobistych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem obowiązków pracowniczych;

1.19. Cookie – dane generowane przez Serwis i zapisywane na komputerze (przeglądarce) Użytkownika w postaci jednego lub większej liczby plików. Inne terminy są używane w niniejszej Umowie zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie Ukrainy.

 1. WSTĘP

2.1. Niniejsza Umowa jest umową przystąpienia zgodnie z postanowieniami artykułu 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza przestrzeganie przez Użytkownika niniejszej Umowy w całości i potwierdza fakt wyrażenia przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszej Umowie.

2.2. W przypadku akceptacji/zastosowania się do niniejszej Umowy, Użytkownik potwierdza, że w pełni i całkowicie zapoznał się i zgadza się z jej warunkami, a także, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, wyraża zgodę na Przetwarzanie jego Dane w celu iw sposób przewidziany w warunkach tych umów

2.3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na związanie warunkami niniejszej Umowy, MUSI NATYCHMIAST ZAKOŃCZYĆ JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administracja może od czasu do czasu zmieniać, modyfikować, uzupełniać lub usuwać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Umowę według własnego uznania bez powiadamiania Użytkownika.

2.5. Serwis zawiera szeroki wachlarz funkcjonalności dla Użytkowników, z których główne to pozyskiwanie materiałów informacyjnych, wyszukiwanie i rezerwacja Produktów (usług) w placówkach i instytucjach medycznych, w aptekach (sieciach aptecznych) według elektronicznych katalogów Partnerów, które są dystrybuowane w czasie rzeczywistym i dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jako Marketplace.

2.6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany lub zdecydował się odstąpić od Umowy z Użytkownikiem, z niniejszej Umowy lub chce usunięcia swoich Danych, Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika lub skontaktować się z Administracją za pomocą odpowiedniego wniosku w sposób określony w punkt 9 niniejszej Umowy.

2.7. Wycofanie Zgody Użytkownika przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

2.8. Niniejsza Umowa jest obowiązkowa do stosowania przez osobę odpowiedzialną, pracowników Administracji i Partnerów, którzy bezpośrednio przeprowadzają Przetwarzanie i/lub mają dostęp do Danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych i/lub zobowiązań umownych w celu zachowania poufności informacje otrzymane od administracji danych.

 1. ZAKRES UMOWY

3.1. Niniejsza Umowa dotyczy Witryny, w tym jej wersji mobilnych, aplikacji i innych aplikacji/oprogramowania, w tym między innymi: IOS, Android, Windows Mobile; systemy do zbierania statystyk odwiedzin serwisu (bigmir.net, Google Analytics itp.); wtyczki społecznościowe (bloki) portali społecznościowych (Facebook itp.); systemy wyświetlania banerów (AdRiver, DoubleClick itp.) itp.

3.2. Administracja może przekazywać Partnerom Dane zebrane zgodnie z niniejszą Umową pomiędzy odpowiednimi Stronami internetowymi i Aplikacjami będącymi własnością lub zarządzanymi przez Administrację, jednakże Dane zebrane zgodnie z Umową użytkownika i niniejszą Umową są zawsze chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawo Ukrainy. Jednocześnie Partnerzy ponoszą samodzielną odpowiedzialność za zgodność z wymogami prawnymi Przetwarzania i/lub Przetwarzania i/lub wykorzystywania Danych.

3.3. Użytkownik potwierdza, że w pełni rozumie przeznaczenie Serwisu jako Rynku oraz cel Przetwarzania jego Danych. Otrzymując informacje o produktach Użytkownik nabywa status konsumenta i wyraża zgodę na otrzymywanie zdalnego dostępu do informacji o produktach w rozumieniu art. 15 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”. Partner jest odpowiedzialny za umieszczanie Informacji o produktach.

3.4. Przetwarzanie i/lub Przetwarzanie i/lub wykorzystywanie Danych może być prowadzone przez Administrację i Partnerów w celu: (i) wypełnienia zobowiązań umownych; (ii) przetwarzanie płatności, transakcje rozliczeniowe, raportowanie, księgowość i rachunkowość zarządcza (jeśli dotyczy); (iii) dostarczanie lub oferowanie towarów lub usług Użytkownikowi przez Administrację lub Partnerów; (iv) tworzenie i wdrażanie programów bonusowych, promocji, loterii itp. (jeśli występują); (v) przesyłania Użytkownikowi ofert handlowych oraz wszelkich informacji drogą pocztową, e-mailową, telefoniczną, za pośrednictwem aplikacji mobilnych i portali społecznościowych umożliwiających wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości tekstowych; (vi) zapewnianie zdalnego dostępu do materiałów informacyjnych, reklam i innych informacji; (vii) świadczenie usług (usług) online Serwisu; (viii) umieszczanie informacji (informacji, danych, opinii, komentarzy itp.) Użytkownika w Serwisie; (ix) utworzenie Bazy Danych Osobowych; (x) ulepszanie/uproszczanie Serwisu.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Prawa użytkownika:

4.1.1 Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania jego Danych. Administracja zaprzestanie przetwarzania Danych po złożeniu sprzeciwu w formie odpowiedniego wniosku w sposób określony w punkcie 9 niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych zostanie wstrzymane od momentu faktycznego otrzymania sprzeciwu przez Administrację.

4.1.2 Prawo do odstąpienia. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać Zgodę Użytkownika, składając odpowiedni wniosek do Administracji w sposób określony w sekcji 9 niniejszej Umowy. Oświadczenie o cofnięciu Zgody Użytkownika staje się skuteczne od dnia jego faktycznego otrzymania przez Administrację.

4.1.3 Prawo do poprawiania Danych. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji niezwłocznego sprostowania wszelkich dotyczących go Danych, jeśli te Dane nie odpowiadają rzeczywistości, lub do samodzielnego ich poprawienia za pośrednictwem konta osobistego Użytkownika. Z uwagi na cel Przetwarzania Użytkownik ma prawo do uzupełniania swoich Danych, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób określony w punkcie 9 niniejszej Umowy.

4.1.4 Prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich Danych. Administracja usuwa Dane bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących przyczyn: (a) Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób Przetworzone; (b) Użytkownik cofnie swoją Zgodę Użytkownika; (c) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec Przetwarzania jego Danych; (d) Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; (e) Dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

4.1.5 Prawo do przenoszenia Danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane, które dostarczył Administracji, w ustrukturyzowanej, ogólnie przyjętej formie, łatwej do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przekazywania takich Danych stronom trzecim (w szczególności innym właścicielom i administratorów danych osobowych) bez ingerencji ze strony Administracji.

4.1.6 Prawo do informacji i reklamacji. Użytkownik ma prawo żądać wszelkich informacji na temat jego Danych przetwarzanych przez Administrację. Użytkownik ma prawo do składania skarg do właściwych organów.

4.2. Obowiązki Użytkownika:

4.2.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie w granicach tych praw iw sposób określony w niniejszej Umowie i Umowie z Użytkownikiem.

4.2.2 Korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie może odbywać się wyłącznie i osobiście przez Użytkownika. Jedna osoba fizyczna – Użytkownik – może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

4.2.3 Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania Administracji wyłącznie wiarygodnych Danych i powiadamiania Administracji o ich zmianie.

 1. DANE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

5.1. Administracja i/lub Partnerzy przetwarzają następujące Dane Użytkownika:

5.1.1 Dane osobowe (osobowe), czyli informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika i/lub

5.1.2. dane podawane przez Użytkownika zarówno podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych w Serwisie, jak i w trakcie korzystania z Serwisu (pliki cookies; adresy IP; parametry i ustawienia przeglądarek internetowych itp.), i/lub

5.1.3 dane nieosobowe (nieosobowe), to jest informacje, które nie służą do identyfikacji Użytkownika i/lub

5.1.4 Informacje poufne.

5.2. Podczas procedury rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik przekazuje Administracji niezbędne Dane, w szczególności, ale nie wyłącznie: numer PESEL, adres e-mail i/lub numer telefonu, login i hasło lub inne dostępne dane uzyskiwane w przypadku autoryzacji z wykorzystaniem portali społecznościowych Dane mogą być aktualizowane i uzupełniane przez Użytkownika za pomocą ustawień Konta Użytkownika. Użytkownik nie ma obowiązku zamieszczania ani przesyłania jakichkolwiek Danych i/lub informacji, jednakże ich brak może uniemożliwić efektywną interakcję pomiędzy Użytkownikiem a Administracją/Partnerami/osobami trzecimi.

5.3. Podając lub zamieszczając jakiekolwiek Dane, jak również wykonując inne czynności na Koncie Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę Użytkownika na Przetwarzanie tych Danych w sensie i trybie określonym niniejszą Umową oraz obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

5.4. Chociaż Administracja może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, recenzje, posty i wiadomości rozpowszechniane w Witrynie, Administracja nie przyjmuje żadnych zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności (i) za treść jakichkolwiek wiadomości/informacji zwrotnych; (ii) za jakikolwiek błąd, zniesławienie, zniesławienie, pominięcie, fałszerstwo, materiał reklamowy, nieprzyzwoitość, zniesławienie, ujawnienie informacji prywatnych/poufnych/handlowych lub (iii) za niedokładność, niedokładność lub nieaktualność informacji (np. dot. materiałów informacyjnych dystrybuowanych przez Partnerów korzystających z Serwisu jako Marketplace); (iv) za naruszenie ustawodawstwa Ukrainy, wdrożenie w procesie Przetwarzania i tworzenia Baz danych, których właścicielami są osoby trzecie/Partnerzy itp.

5.5. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek nielegalnych, reklamowych, zawierających groźby, zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych lub obraźliwych materiałów lub innych materiałów, które mogą stanowić lub zachęcać do zachowania, które można uznać za naruszenie prawa Ukrainy, honoru, godności i reputacji biznesowej innych osób.

5.6. Użytkownicy i Partnerzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie Materiały Informacyjne, które zamieszczają w Serwisie, przekazują innym Użytkownikom, a także za wszelkie interakcje z innymi Użytkownikami, które powinny odbywać się na ich własne ryzyko. Administracja NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za szkody wyrządzone lub poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku niezrozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Umowy, Umowy użytkownika i innych kwestii technicznych.

5.7. Gdy Użytkownik publikuje jakiekolwiek komentarze w Serwisie lub na jego forum, domyślnie taki komentarz będzie wyświetlany pod nazwą Użytkownika. Użytkownik samodzielnie dostosowuje i zamieszcza dodatkowe informacje w celu wyświetlenia ich w Serwisie. Informacje publikowane przez Użytkownika w Serwisie i/lub forum lub Infobloku są informacją publiczną i mogą być wykorzystywane przez Administrację, Partnerów oraz osoby trzecie.

5.8. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownikom mogą być wyświetlane reklamy, sponsoring i inne materiały informacyjne. W Serwisie możliwe jest przeprowadzanie ankiet na zlecenie Administracji/Partnerów lub osób trzecich oraz ocena skuteczności reklamy lub innych materiałów informacyjnych na potrzeby tworzenia Statystyk.

5.9. Administracja zbiera informacje nieosobowe (nieosobowe) na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu i aplikacji, z wykorzystaniem plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, które służą do: (i) śledzenia korzystania z treści z Serwisu; (ii) pomoc Administracji w dostarczaniu Użytkownikom reklamy ukierunkowanej; (iii) analiza Produktów oferowanych Użytkownikom; (iv) śledzenia statystyk oglądalności poczty elektronicznej Administracji i Partnerów.

5.10. Przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, a także danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego (szczególne kategorie danych) jest zabronione.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

6.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na podawanie wyłącznie aktualnych Danych i ich aktualizację.

6.2. W przypadku podania przez Użytkownika niedokładnych Danych lub naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub Umowy z Użytkownikiem, Administracja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika.

6.3. Z wyjątkiem Danych Osobowych, których wykaz jest określony w niniejszej Umowie i obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy, wszystkie inne wiadomości i materiały przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób nie są osobiste, poufne ani oficjalne i będą nie być tak postrzeganym.

6.4. Niniejsza Umowa nie dotyczy informacji o firmie, pomysłach, koncepcjach, prośbach, zamówieniach, które Użytkownik wysyła do Administracji lub jej Partnerów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych wiadomości bez korzystania z Serwisu.

6.5. Administracja może zbierać dodatkowe informacje o Użytkownikach z zewnętrznych źródeł informacji, w celu ulepszenia usług i Materiałów Informacyjnych Witryny.

6.6. Serwis jest stale udoskonalany. Administracja często wdraża nowe funkcje, które mogą wymagać zbierania Danych. Jeśli Administracja zacznie gromadzić zasadniczo inne Dane lub znacząco zmieni metody Przetwarzania Danych, Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni poprzez wprowadzenie zmian do aktualnej wersji niniejszej Umowy i Umowy z Użytkownikiem.

6.8. Użytkownik nie może publikować i/lub wskazywać w Koncie Użytkownika Danych, które uważa za przeznaczone dla ograniczonego kręgu osób.

 1. NIEUJAWNIANIE DANYCH

7.1. Administracja nie będzie sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Danych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie. Dane mogą być przekazywane przez Administrację stronom trzecim bez dodatkowego powiadamiania Użytkownika o takim przekazaniu Danych (np. Dane mogą być przekazywane Partnerom), w celu dalszego Przetwarzania wyłącznie w celu, dla którego Dane zostały zebrane. Udostępnienie Danych Partnerom następuje w przypadku zamówienia/rezerwacji przez Użytkownika Produktów/usług w Serwisie jako Marketplace, ale tylko w zakresie niezbędnym do identyfikacji Użytkownika i jego zamówienia.

7.2. Dane otrzymane od Użytkownika mogą być również przekazane osobie trzeciej, bez dodatkowego powiadamiania Użytkownika o takim przekazaniu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy, w przypadku wyobcowania Serwisu lub jego części, przeniesienia w w jakikolwiek sposób (na przykład poprzez zapewnienie pełnego lub ograniczonego dostępu do bloków informacyjnych lub innych części Witryny) osobom trzecim w sposób określony przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. W takim przypadku od momentu takiego zbycia/przeniesienia/przyznania dostępu itp. prawa i obowiązki określone w niniejszej Umowie przechodzą na następców prawnych na podstawie stosownej umowy. Ponadto Dane mogą zostać przekazane osobie trzeciej bez dodatkowego powiadomienia Użytkownika o takim przekazaniu zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, orzeczenia sądu lub aktu podmiotu władzy.

7.3. Administracja będzie starała się powiadomić Użytkowników o należycie zadeklarowanych wymaganiach dotyczących ujawnienia ich Danych. Administracja może zakwestionować takie wnioski, jeśli uzna, że otrzymane wnioski są zbyt szerokie, niejasne lub zostały sformułowane z naruszeniem uprawnień danego usługodawcy. Administracja nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań dotyczących takiego odwołania.

7.4. Dostęp do Danych Osobowych nie zostanie udzielony osobom trzecim, które odmówią lub nie będą w stanie podjąć się zobowiązań w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa ukraińskiego w zakresie ochrony Danych Osobowych. Odmowa dostępu do danych osobowych jest również dozwolona, jeżeli dostęp do nich jest zabroniony zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

7,5. Niniejsza Umowa nie reguluje, a Administracja nie ponosi odpowiedzialności za Przetwarzanie i ujawnianie Danych Osobowych oraz jakichkolwiek innych informacji stronom trzecim, które nie są własnością Administracji ani nie są przez nią kontrolowane, osobom fizycznym, które nie są pracownikami Administracji i Partnerom, nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do swoich stron, materiałów reklamowych, Produktów, Informacji o produkcie za pośrednictwem Serwisu. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

7.6. Wystarczające powiadomienie Użytkownika o wprowadzeniu jego Danych Osobowych do Bazy Użytkownika oraz Przetwarzaniu jego Danych Osobowych będzie równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Zgody.

 1. OCHRONA DANYCH

8.1. Administracja jako Właściciel Bazy Danych Osobowych jest wyposażona w system i oprogramowanie oraz narzędzia komunikacyjne, które zapobiegają utracie, kradzieży, nieuprawnionemu zniszczeniu, zniekształceniu, fałszerstwu, kopiowaniu informacji i spełniają wymagania standardów międzynarodowych i krajowych. Osoba odpowiedzialna organizuje prace związane z ochroną danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa. Podczas pracy z Danymi Administracja podejmuje środki mające na celu ochronę informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

8.2. Osoba odpowiedzialna jest wyznaczana zarządzeniem Administracji. Obowiązki osoby odpowiedzialnej w zakresie organizacji pracy związanej z ochroną danych osobowych podczas ich przetwarzania określa opis stanowiska.

8.3. Administracja stosuje metody ochrony danych w celu identyfikacji zarejestrowanych Użytkowników. Rzetelna weryfikacja tożsamości Użytkownika nazywana jest uwierzytelnieniem. Administracja wykorzystuje login i hasło Użytkownika do ich uwierzytelnienia.

8.4. Strony rozumieją, że Internet nie ma scentralizowanego zarządzania, zasad użytkowania ani dostępu, a wiadomości elektroniczne mogą być zniekształcone, nie zawsze dostarczane szybko (lub wcale) oraz że inne metody komunikacji mogą być bardziej niezawodne. Ponadto istnieje możliwość zanieczyszczenia informacji elektronicznej wirusami występującymi w Internecie. Administracja nie może potwierdzić ani zagwarantować, że jakiekolwiek pliki pobrane z Witryny lub z jakiejkolwiek innej witryny są wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych programów. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie ryzyka związanego z pobieraniem plików i korzystaniem z informacji. Użytkownik potwierdza również, że został poinformowany o tym, jakie środki należy podjąć, aby zabezpieczyć jego komputer i pliki przed usunięciem, uszkodzeniem i innymi błędami. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące środków ochrony jego komputera, Użytkownik może skontaktować się z Działem Wsparcia Użytkownika przez e-mail: info@likarioline.com

8.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaniedbania przez Użytkownika bezpieczeństwa i ochrony Danych, osoby trzecie mogą uzyskać do nich nieautoryzowany dostęp. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim dostępem.

8.6. Pracownicy, którzy bezpośrednio przetwarzają i/lub mają dostęp do danych osobowych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych (pracowniczych), są zobowiązani do przestrzegania wymogów ustawodawstwa Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokumentów wewnętrznych Administracji dotyczących przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w Bazach Danych Osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do Danych Osobowych, w szczególności dokonują ich Przetwarzania, zobowiązani są do niedopuszczenia do ujawnienia w jakikolwiek sposób Danych Osobowych, które zostały im powierzone lub które poznali w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub urzędowych lub pracowniczych z Taki obowiązek obowiązuje po zaprzestaniu przez nich działalności związanej z Danymi Osobowymi, z wyjątkiem przypadków określonych przez ustawodawstwo Ukrainy.

8.7. Osoby, które mają dostęp do Danych osobowych, w szczególności dokonują ich przetwarzania, w przypadku naruszenia wymogów Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

8.8. Administracja stale monitoruje działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych.

 1. PROCEDURA ZBIERANIA, PRZETWARZANIA, PRZECHOWYWANIA, PRAWA DOSTĘPU, ZMIAN I SPRZECIWÓW

 9.1. Rejestrując się lub korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administracji/Partnerów/osób trzecich. Administracja i Partnerzy mogą wykorzystywać dane rejestracyjne Użytkownika do wysyłania mu wiadomości z Informacjami o produkcie. Inne sposoby wykorzystania Danych zależą od życzeń Użytkownika i sposobu, w jaki korzysta on z Serwisu.

9.2. Informacje przekazywane lub zamieszczane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu Przetwarzania, reprodukcji, ujawniania, transmisji, publikacji, nadawania i umieszczania w Internecie.

9.3. Administracja wykorzystuje Dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i prowadzenia dochodzeń. Administracja wykorzystuje Dane (w szczególności wiadomości) w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zbadania potencjalnych oszustw/innych naruszeń Umowy z Użytkownikiem lub niniejszej Umowy i/lub prób wyrządzenia szkody Użytkownikom i Partnerom Witryny.

9.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w całości lub w części w postaci elektronicznej za pomocą systemu informatycznego (zautomatyzowanego).

9.5. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies, odmowy gromadzenia cookies w ustawieniach przeglądarki, a także w inny sposób. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie plików cookies, jego dostęp i korzystanie z Serwisu może zostać ograniczone.

9.6. Okres przechowywania danych jest nieograniczony, chyba że niniejsza Umowa lub obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych odbywa się w centrach danych, w których znajduje się sprzęt zapewniający funkcjonowanie Serwisu. Przetwarzanie danych odbywa się na sprzęcie znajdującym się w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie.

9.7. W procesie Przetwarzania Danych Administracja podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia dokładności i przydatności Danych do celów, dla których zostały zebrane. Administracja daje Użytkownikowi możliwość wycofania Zgody Użytkownika, sprzeciwu wobec Przetwarzania lub skorzystania z innych praw przyznanych mu na mocy niniejszej Umowy i obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

9.8. Jeżeli Użytkownik wyraża chęć skontaktowania się z Administracją w sprawie wykorzystania, usunięcia lub wyjaśnienia jego Danych lub sprzeciwu wobec Przetwarzania jego Danych, musi wysłać list (i) na adres e-mail Administracji podany w punkcie 9.10 niniejszej Umowy lub (ii) na adres Administracji według jej lokalizacji (łącznie określane jako Żądanie). W Żądaniu Użytkownik musi dokładnie określić, jakich informacji żąda poprawienia, aktualizacji lub usunięcia.

9.9. Termin rozpatrzenia Wniosku o jego zaspokojenie nie może przekroczyć dziesięciu dni roboczych od dnia jego otrzymania. W tym okresie Administracja powiadamia Użytkownika, że Wniosek zostanie spełniony lub że Wniosek zostanie odrzucony, wskazując uzasadnione przyczyny określone w odpowiednim akcie prawnym. Termin realizacji Wniosku nie może przekraczać trzydziestu dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, chyba że ustawodawstwo Ukrainy stanowi inaczej.

9.10. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub reklamacje dotyczące przestrzegania niniejszej Umowy lub Umowy z Użytkownikiem, lub jeśli Użytkownik chce przekazać rekomendacje lub uwagi mające na celu poprawę jakości Serwisu, powinien skontaktować się z Działem Wsparcia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@likarioline.com.

9.11. Wszystkie bazy danych osobowych należące do Administracji znajdują się w centrach danych lub pod adresem Administracji.

 1. DOSTĘP DO DANYCH I WYBÓR

10.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane rejestracyjne za pośrednictwem funkcji zarządzania kontem dostępnej w Witrynie.

10.2. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać określonego rodzaju wiadomości elektronicznych od Administracji lub Partnerów i powiązanych zasobów, zawsze może zrezygnować z subskrypcji, klikając wirtualny przycisk odpowiedniego łącza.

10.3. Materiały informacyjne dostępne w Serwisie przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

 1. WAŻNOŚĆ UMOWY

11.1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie stosunki nieuregulowane niniejszą Umową są regulowane zgodnie z Umową użytkownika i obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.